Regulamin Newslettera Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA


Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.

1. Wydawcą Newslettera jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa (dalej AKTYWNA WARSZAWA lub "Wydawca”).

2. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).

3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu http://aktywnawarszawa.waw.pl ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.

4. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, informacje o wydarzeniach, imprezach sportowych i innych aktualnościach organizowanych i współorganizowanych przez AKTYWNĄ WARSZAWĘ i jego partnerów.

5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu "Newsletter” na oznaczonych stronach serwisu http://aktywnawarszawa.waw.pl adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.

7. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

10. Każdy Newsletter zawiera:
a) informację o Wydawcy,
b) wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
c) informację o sposobie rezygnowania z usługi.

11. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:
a) kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub
b) rezygnacji wysłanej na adres marketing@aktywnawarszawa.waw.pl
Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

12. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

13. Podanie innych danych poza adresem e-mail jest dobrowolne, a ich przetwarzanie służyć będzie jedynie w celu dopasowania oferty do wieku i zainteresowań Subskrybenta.

14. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@aktywnawarszawa.waw.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

15. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

16. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.