Polityka prywatności

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych (dalej również AKTYWNA WARSZAWA), przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, konkursów, zawodów, Newslettera i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez AKTYWNĄ WARSZAWĘ z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dane przetwarzane są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857), Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych AKTYWNEJ WARSZAWY, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania świadomości w zakresie aktywności fizycznej łącząc ją z tradycją, kulturą, stylem życia i wiedzą, zaspokajania, rozwijania oraz upowszechniania stylu życia opartego na radości z uprawiania sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów, konkursów i innych imprez sportowych i kulturowych oraz poprzez przesyłanie informacji o nich drogą elektroniczną do osób, które zapisały się na Newsletter.

Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z usług i oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.

Dane nie są przekazywane żadnym odbiorcom w myśl Art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) i są chronione przed nieuprawnionym dostęp do nich osób trzecich.

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach http://aktywnawarszawa.waw.pl/imprezy/ lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w zawodach czy konkursach oraz zwycięzców zawodów, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły czy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za świadomą zgodą osoby, której dane dotyczą lub jej opiekuna prawnego.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także prawo wycofania zgody i sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania.